yp4LXSWZIfk Всемирното Православие - СВ. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ – ТЪЛКОВАНИЕ НА 90-ТИ ПСАЛОМХвалебна песен Давидова (в еврейския текст псалом 90 не е надписан).

 Съдържание: В предишния псалом осемдесет и девети, изобразявайки обръщането на еврейския народ (към Бога), като естествено продължение Псалмопевецът въвежда лице, тайно водено от Христос и побеждаващо с Негова помощ мислените врагове, т.е. началата и властите, светоуправниците на тъмнината, духовете на злобата и самия ненавистен сатана.

 

Тези врагове в настоящия псалом са наречени различно: (5) нощен ужас, стрела, която лети денем, (6) ходеща в тъмата язва, зараза, която опустошава по пладне, (7) хиляда и десет хиляди, (13) аспида и василиск, лъв и змей. И над всички тези врагове псаломът възвестява на човека победа с Божията помощ.

(1). Който живее под покрива на Всевишния. Пророческият дух ублажава този човек, чийто помощник и закрилник е Христос – Всевишният. И наистина, не е ли блажен този, който се е сподобил да има за Покровител Бога на небесата? Той обитава под сянката на Всемогъщия. Който се е удостоил с такава помощ, винаги ще бъде пазен и защитен.

(2). И казва Господу: Ти си мое прибежище. Кой може да изрече това на Господа, освен човекът, който е възложил на Него упованието си и делото на своето спасение?

(3).  Той ще те избави от примка на ловец. Т.е. от вражеските сили.

(4). С перата Си ще те осени. Доколкото Божият човек е казал, че сам Бог ще го избави от примка на ловец и от изтребителна пораза, то пророческият Дух, който го насърчава и помазва за духовно мъжество, отговаря: с перата Си ще те осени. Казано по-ясно: ще те скрие под сянката на Своите криле, ще те защити с оръжие; така че никаква вражеска сила няма да ти навреди.

(5) От стрелата, която лети денем. Стрела тук е наречена някаква нечиста сила.

(6)  От заразата, която опустошава по пладне. Бяс по пладне е наричен духът на леността - (akhdiaV).

(7). До тебе ще паднат хиляда. „До тебе“ – има се предвид лявата страна, понеже от тази страна, както се казва, зло ще замислят  хиляда, и десет хиляди теб отдясно. Защото, което е право в нашите дела, което е здраво и чудно в добродетелите, именно към него се насочват множество лукави сили.

(8). Само ще гледаш с очите си. Няма да претърпиш, казва, ни най-малка вреда от замислящите зло, а ще видиш падението на твоите врагове.

(9). Всевишния си избрал за свое прибежище. Духът на Божия човек и пророческият Дух, говорейки един с друг, показват колко е полезно да се уповаваме на Бога.

(10). Зло няма да ти се случи; защото порочното свойство влиза отвън, а добродетелните качества имат основа вътре в нас.  Бог направил човека прав, но той, пожелавайки лукавите помисли, привлякъл отвън в себе си злобата (Екл. 7: 30). И язва няма да се приближи до твоето жилище. Заповядва им да запазят спокойствие, защото с тях няма да се случи нищо неприятно и скоро ще се уверят, че на вярващите в Бога се изпраща Ангел за помощник.

(11). Защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе. Същото е казал и в псалом трийсет и трети: Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя (Пс. 33:8). Но да послушаме какво говори и патриарх Иаков: Ангелът, който ме избави от всяко зло (Бит. 48:16). И великият Авраам, за да ободри своя раб, казва: Бог ще изпрати Своя Ангел пред Тебе, и ти ще вземеш оттам жена за сина ми (Исаака) (Бит. 24:7). От всичко това разбираме, че Бог по всякакъв начин чрез Ангелите пази тези, които са възложили упованието си на Него. Да те опазват във всички твои пътища. Който не се препъва в нищо (пред Бога – б.пр.), такъв бива пазен във всички негови пътища.

(12). Да се не спънеш о камък с ногата си. Думата „нога“ означава душата, а думата „камък“ – греха.

(13). Аспида и василиск ще настъпиш. Не само че няма да претърпиш никакво зло ти, човече Божий, но дори ще видиш цялото множество духове под нозете си; защото без всякакво опасение ще тъпчеш главите им.

(14). Задето той Ме възлюби, ще го избавя. Като награда за вярата Бог обещава спасение. Това всъщност Бог изрича за всички, учейки какъв е плодът на упованието. Ще го избавя, казва Бог, от всички видими и невидими зломишленици, ограждайки го с упованието на Мене; заради това ще го запазя, ще чуя викащия и ще приема молбата му. Ще го защитя, защото позна името Ми. Не само от зломишленици ще избавя Моите раби, но и ще им дарувам вечен живот, ще ги сподобя с Моето спасение. А нашето спасение – това е Иисус Христос, Който ни въвежда в нов подвиг и ни подготвя да се възцарим заедно с Него.

(15).  Ще повика към Мене, и ще го чуя. Викайки към Мене от цялата си душа, ще Ме намери чуващ го и отговарящ на молбата му; защото Съм винаги с него, дори и да е в беда.

(16). Ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение. А това спасение е самият наш Господ Иисус Христос, Който ни въвежда в новия век, подготвя ни за възцаряване заедно с Него.