image001 Всемирното Православие - ПРАВИЛАТА НА СВ. ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С ТЪЛКОВАНИЯТА ИМ. ТОМ I (2)На­­сто­­я­­що­­то из­­да­­ние на Пра­­ви­­ла­­та на св. Пра­во­слав­на Църк­­ва с тъл­ко­ва­ни­я­та им има за цел да бъ­де в по­мощ на всич­ки, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от цър­ков­но­то пра­во, как­то и да е спра­воч­но по­со­бие на же­ла­е­щи­те да раз­бе­рат вер­ния сми­съл на да­де­ни цър­ков­ни ка­но­ни и тях­но­то пра­вил­но при­ло­же­ние в цър­ков­ния жи­вот.

Кни­га­та се из­да­ва с бла­го­сло­ве­ни­е­то на Не­го­во Ви­со­ко­пре­о­све­щен­ство Ве­ли­ко­тър­нов­ски ми­тро­по­лит Гри­го­рий.

ПРА­ВИ­ЛА­ТА НА СВ. ПРА­ВО­СЛАВ­НА ЦЪРК­ВА
СЪ ТЪЛ­КО­ВА­НИ­Я­ТА ИМЪ.
ТОМЪ І. ПРА­ВИ­ЛА­ТА НА СВ. АПО­СТО­ЛИ, НА І, ІІ, ІІІ и ІV ВСЕ­ЛЕН­СКИ СЪ­БО­РИ

Подъ ре­дак­ци­я­та и прѣ­во­да на све­ще­никъ д-ръ Сте­фанъ Цан­ковъ, про­то­ди­а­конъ Иванъ Сте­фа­новъ, Пен­чо Ца­невъ. Со­фия, 1912.

Адап­ти­ра­но ре­принт­но из­да­ние на съ­вре­ме­нен бъл­гар­ски език.

Ре­дак­ция на тек­ста и пре­вод на пра­ви­ла­та на бъл­гар­ски: ар­хим. Йо­ан (Фи­ли­пов).

Оформ­ле­ние и пред­пе­чат: ар­хим. Йо­ан (Фи­ли­пов).

Из­да­тел­ство „Пра­во­слав­на кла­си­ка“, 2019.

932 стр.

Твър­да под­вър­зия.

Бе­леж­ки от­нос­но из­да­ни­е­то - на: http:// www. orthclass. com/ index. html ?fs=http:// www. orthclass. com/ kn/ 23pr/ pravila. htm

Це­на: 45 лв.

Мо­же да се ку­пи:

в Со­фия: в храм „Св. Ге­ор­ги” (Ро­тон­да­та), в храм „Св. Сед­мо­чис­ле­ни­ци”,  в храм „Въз­дви­же­ние на св. Кръст Гос­по­ден”, в Об­ра­дов­ски ма­на­стир „Све­ти Ми­на” – кв. Све­то­вра­че­не, или мо­же да се по­ръ­ча на тел.: 0895014636;

в книжарница „Лествица”;

в цър­ков­ни ма­га­зи­ни на Ве­ли­ко­тър­нов­ска епар­хия (по­пи­тай­те в ми­тро­по­ли­я­та);

в Плов­див: в цър­ко­вен ма­га­зин „Ли­дия” и в Бе­ло­чер­ков­ски ма­на­стир "Свв. Пе­тър и Па­вел"; или мо­же да се по­ръ­ча на те­ле­фон: 0879189306.

При по­ръч­ка по те­ле­фон кни­га­та се из­пра­ща по ку­ри­ер и се за­пла­ща це­на­та ѝ плюс так­са­та за ку­ри­ер­ска­та услу­га.