Jezus Chrystus Zmartwychwsta?. On ?yje. To On m?wi: „…Jam jest pierwszy i ostatni, i ?yj?cy. By?em umar?y, lecz oto ?yj? na wieki wiek?w i mam klucze ?mierci i piek?a” (Ap 1,17-18).

Po Wielkim Pi?tku nast?pi? dzie? Zmartwychwstania. Nie mo?emy nawet pomy?le? o Krzy?u na Golgocie bez Zmartwychwstania. „Krzy?owi Twemu k?aniamy si?, W?adco, i ?wi?te Twoje zmartwychwstanie s?awimy” – ?piewa ?wi?ty Ko?ci??, ci?gle przyjmuj?c t? prawd?.

Chrystus przez swoje powstanie z martwych zniszczy? ?mier?. „B?g bowiem tak umi?owa? ?wiat” (J 3,16), ?e „Syna swego… nie oszcz?dzi?… ale wyda? Go za nas wszystkich…” (Rz 8,32), aby?my „otrzymali przez Niego ?ycie” (1 J 4,9).

W Ukrzy?owanym i Zmartwychwsta?ym Jezusie Chrystusie B?g Ojciec okaza? swoj? wszechmoc, kt?ra objawi?a si? w zwyci?stwie nad ?mierci?. ?ycie „?wieci sw? pe?ni?”, m?wi ?w. Jan Chryzostom, bowiem Chrystus Zmartwychwsta?. Aposto? Pawe? dodaje: „jak w Adamie wszyscy umieraj?, tak w Chrystusie wszyscy o?ywi?” (1 Kor 15,22).

Bracia i Siostry!

Chrystus przez swoje zmartwychwstanie zniszczy? mur mi?dzy Bogiem i cz?owiekiem. Dost?p do Pana Boga jest znowu otwarty, ludzko?ci dano prawo nazywania si? dzie?mi Bo?ymi. Po Zmartwychwstaniu Chrystusa Zbawiciela ludzko?? przyj??a „…Ducha usynowienia, w kt?rym wo?amy: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15). „Na to bowiem Chrystus umar? i o?y?, aby i nad umar?ymi i nad ?ywymi panowa?” (Rz 14,9). Zmartwychwsta?y Chrystus otrzyma? „wszelk? w?adz? na niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Je?li ludzie umieraj?, to ?mier? jest im konieczna dla oczyszczenia przez umarcie swego cia?a z jadu grzesznego, aby czysta istota ludzkiego cia?a zosta?a uduchowiona nie?miertelno?ci?. „Je?li tedy umarli?my z Chrystusem, wierzymy, ?e te? z Nim ?y? b?dziemy, wiedz?c, ?e zmartwychwsta?y Chrystus ju? nie umiera, ?mier? nad nim ju? nie panuje” (Rz 6,8-9).

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem naszego przysz?ego zmartwychwstania z uduchowionym cia?em. Dlatego tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa jest najwi?kszym cudem i istot? naszej wiary. „Je?li Chrystus nie zmartwychwsta?, to i nauczanie nasze jest daremne, daremna jest te? wiara nasza” (1 Kor 15,14). „Uczta przygotowana, rozkoszujcie si? wszyscy. Baranek przygotowany, niech nikt nie wyjdzie g?odny. Wszyscy nasy?cie si? uczt? wiary, wszyscy przyjmijcie bogactwo mi?osierdzia. Niech nikt nie op?akuje ub?stwa, objawi?o si? bowiem wsp?lne kr?lestwo. Niech nikt nie op?akuje grzech?w, przebaczenie bowiem z grobu zaja?nia?o. Niech nikt nie l?ka si? ?mierci, wybawi?a nas bowiem ?mier? Zbawiciela” (Homilia paschalna ?w. Jana Chryzostoma).

Bracia i Siostry!

Dar wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa ci?gle dokonuje si? w Boskiej Liturgii, kt?ra jest pokarmem nie?miertelno?ci i lekarstwem pomagaj?cym cz?owiekowi ?y? wiecznie w Chrystusie Jezusie. ?y? w Chrystusie, to ci?gle umiera? dla grzechu i z?a. Taka wiara jest darem mi?o?ci Bo?ej, pobudza do ?wiadczenia o Prawdzie Chrystusowej. Cud Zmartwychwstania Chrystusa wpisuje si? w nasze ?ycie duchowe, radosne spotkanie z Jezusem, bowiem z woli bo?ej jest, „…?ebym z tego wszystkiego, co mi da?, nic nie straci?, lecz wskrzesi? to w dniu ostatnim” (J 6,39).

Wszechmoc Chrystusa, Jego mi?o?? mo?e nas, s?abych i w?tpi?cych, uczyni? m??nymi i niezachwianymi w wierze uczniami Chrystusa.

Jezus Chrystus stoj?c przy grobie ?azarza, zwracaj?c si? do jego siostry Marty, powiedzia?: „…czy? ci nie powiedzia?em, ?e je?li uwierzysz, ogl?da? b?dziesz chwa?? Bo???” (J 11,40). Ta obietnica nape?nia nas i dzisiaj rado?ci?, umacnia nasz? wiar? i pobudza nas do przezwyci??ania wszelkiego rodzaju trudno?ci. S?owa te nape?niaj? nas nadziej? zmartwychwstania, nadziej?, ?e zaczyna si? nowe ?ycie, w kt?rym mi?o?? ??czy nas w jedno z Chrystusem Zmartwychwsta?ym.

Bracia i Siostry!

Wsp??czesna ludzko?? prze?ywa r??nego rodzaju do?wiadczenia, trudno?ci i podzia?y wywo?uj?ce trwog? i poruszenie w rodzinie narod?w, w naszym spo?ecze?stwie i w nas samych. Duchowe spustoszenie szerzy si? we wsp??czesnej ludzko?ci, d???c do zniszczenia podstaw chrze?cija?skiej oraz spo?ecznej kultury i duchowo?ci. Ludzie cierpi? z powodu niesprawiedliwo?ci. Pogarda skierowana jest na „jedyne, co potrzeba”, o czym Jezus Chrystus m?wi? Marcie (?k 10,42). Wszystko to jest smutn? rzeczywisto?ci? naszych czas?w.

M?wi?c o tym wszystkim b?dziemy pami?ta? o niezachwianej prawdzie: Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukaza? si? swoim uczniom i m?wi? im: „Pok?j wam”, przeto odpowiedzi? na k??tnie ?wiata zawsze powinien by? pok?j Chrystusowy i duchowe odrodzenie. Jedynie dojrza?o?? duchowa i spok?j wewn?trzny mog? doprowadzi? ?wiat do pomy?lno?ci i jedno?ci.

Bracia i Siostry!

Przypominamy wszystkim s?owa Aposto?a Paw?a: „Baczcie wi?c pilnie, jak macie post?powa?… wykorzystujcie czas, gdy? dni s? z?e… rozumiejcie, jaka jest wola Bo?a” (Ef 5,15-17). „Obud? si?, kt?ry ?pisz, i powsta? z martwych, a zaja?nieje ci Chrystus” (Ef 5,14). B?dziemy pami?ta?, ?e wszystko w ?yciu przezwyci??a moc Tego, kt?ry nas umi?owa?: „…utrapienie, ucisk, prze?ladowanie, g??d, nago??, niebezpiecze?stwo, miecz, ani wysoko??, ani g??boko??, ani ?adne inne stworzenie nie zdo?a nas oddzieli? od mi?o?ci Bo?ej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,35.39).

W ?wi?ty dzie? Paschy Pa?skiej pozdrawiamy Czcigodne Duchowie?stwo, Mnich?w, M?odzie?, Dzieci i wszystkich wiernych s?owami: „Chrystus Zmartwychwsta?!” „Powiedzmy, bracia, do nienawidz?cych nas: Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu!” (stichery Paschy).

W te ?wi?te dni odn?wmy nasz? natur?, aby duch wiary tryumfowa? w naszych sercach, ?eby Pan otworzy? nasz rozum na zrozumienie „co o Nim by?o napisane we wszystkich Pismach” (?k 24,27), aby?my zrozumieli g??boki sens i zbawcz? wielko?? dla naszej ?wiadomo?ci ?wi?tego wydarzenia Zmartwychwstania Chrystusa.

„O Pascho wielka, o naj?wi?tsza, Chryste, M?dro?ci Bo?a, i S?owo Boga, i Mocy! Daj nam, aby?my g??biej uczestniczyli w kr?lestwa Twego dniu niezachodz?cym” (troparion 9 pie?ni kanonu paschalnego).

 

Chrystus Zmartwychwsta?! – Prawdziwie Zmartwychwsta?!

 

Z Bo?ego mi?osierdzia, pokorni:

 

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Ca?ej Polski

+ Szymon, Arcybiskup ??dzki i Pozna?ski

+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowos?decki

+ Jeremiasz, Arcybiskup Wroc?awski i Szczeci?ski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Che?mski

+ Jakub, Arcybiskup Bia?ostocki i Gda?ski

+ Grzegorz, Biskup Supraski

+ Jerzy, Biskup Siemiatycki

+ Paisjusz, Biskup Gorlicki

 

Pascha Chrystusa, 2011 roku.

Sto?eczne Miasto Warszawa.