ib1917 Всемирното Православие - СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛСв. Архангел Михаил е един от висшите ангели, които взимат най-непосредствено участие в съдбите на Църквата. Свещеното Писание ни учи, че освен физически, съществува и огромен духовен свят, населен с разумни, добри същества, наречени ангели. Думата «ангел» на гръцки език означава вестител. Свещеното Писание ги нарича така, защото Бог често пъти чрез тях съобщава Своята воля на хората.

В какво се състои техният живот в духовния свят, който населяват, и в какво се заключава дейността им – за това ние почти нищо не знаем, а и всъщност не сме в състояние да разберем. Те пребивават в напълно различни от нашите материални условия: там времето, пространството и всички жизнени условия имат съвсем друго съдържание. Приставката «архи» към някои ангели показва тяхното по-възвишено служение в сравнение с останалите небесни обитатели.

Името Михаил на еврейски означава «Кой е като Бога». Свещеното Писание, повествувайки за явяването на ангелите на различни хора, нарича със собствени имена само някои от тях, - очевидно тези, които имат особена мисия за утвърждаване на Царството Божие на земята. Сред тях са архангелите Михаил и Гавриил, които се споменават в каноничните книги на Писанието, както и архангелите Рафаил, Уриил, Салафиил, Иехудиил и Варахиил, споменавани в неканоничните книги на Писанието. Св. Архангел Гавриил обикновено се явявал на някои праведници като вестител на велики и радостни събития, засягащи народа Божий (Дан. 8, 16, 9, 21; Лука 1, 19-26). В книга Товит св. Архангел Рафаил казва за себе си: «Аз съм Рафаил, един от седемте свети Ангели, които възнасят молитвите на светиите и възхождат пред славата на Светия» (Тов. 12, 15). Оттук е възникнало убеждението, че на Небето съществуват седем архангели, един от които е св. Архангел Михаил.

В Писанието св. Архангел Михаил се именува «княз», «вожд на войнството Господне» и се изобразява като главен борец против дявола и всяко беззакония сред хората. Оттук е църковното му наименование «архистратиг», т. е. старши воин, вожд. Така, архангел Михаил се явил на Иисус Навин като помощник при завоюването на Обетованата земя от израилтяните. Той се явил на пророк Даниил в дните на падането на Вавилонското царство и началото на съзиждането на Месианското царство. На Даниил му било предсказано, че архангел Михаил ще помогне на народа Божий в периода на предстоящите преследвания при Антихриста.

В книгата Откровение св. Архангел Михаил участва като главен вожд във войната срещу змея-дявол и другите разбунтували се ангели. «И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана». Апостол Иуда накратко упоменава св. Ахангел Михаил като противник на дявола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лука. 10, 18).

В духа на Свещеното Писание някои отци на Църквата виждат св. Архангел Михаил като участник в други важни събития в живота на Божия народ, където, впрочем, той не се назовава по име. Така например, него го отъждествяват с тайнствения огнен стълб, вървящ пред израилтяните по време на бягството им от Египет и погубващ в морето фараоновите пълчища. Приписват му и поражението на огромната асирийска войска, обсадила Йерусалим при пророк Исайя. (Изх. 33, 9, 14, 26-28; 4 Царств. 19, 35).

Църквата почита архангел Михаил като защитник на вярата и борец против ересите и всяко зло. На иконите го изобразяват с огнен меч в ръката или как с копие сваля дявола от небето. В началото на IV век Църквата установила празника «Събор на светите ангели» начело със св. Архангел Михаил на 8 ноември.

Тропар, глас 4.


Архистратизи на небесните войнства,

молим Ви винаги ние, недостойните,
с вашите молитви да ни оградите под крилата на Вашата невеществена слава,
съхраняващи нас, прикланящите се и прилежно викащи:
избавете ни от беди като чиноначалници на горните сили.

(Небесных воинств архистратиже,
молим тя присно мы недостойнии,
да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы,
сохраняя нас припадающих прилежно, и вопиющих:
от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил).

 

Друг тропар,  глас 4:  

Чиноначалниче на небесните войнства, Михаиле, чудотворче и Архангеле, непрестанно предстоящ пред престола на Света Троица, всесветъл и бляскав неин служителю, избави ни от всякакви нещастия и злини, тези, които прибягваме към твоята закрила, о, мъдри покровителю и закрилниче в беди!

 

Изображения на св. Архангел Михаил:

ib140 Всемирното Православие - СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ib1918 Всемирното Православие - СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ib1922 Всемирното Православие - СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ib1916 Всемирното Православие - СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ib1915 Всемирното Православие - СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ