Konferencia%204 Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕЗапочналата с молитва към Бога Първа национална конференция на учителите по Религия-Православие, проведена от 28 до 30 септември 2012 г. в гр. Пловдив и в Хисаря, завърши с конкретни решения. Форумът под наслов „Духовно-нравственото възпитание на учащата се младеж в съвременна България” беше организиран от Светия Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия, а неин

вицепрезидента на страната г-жа Маргарита Попова

Важна заслуга на тази първа по рода си конференция бе ясно заявената подкрепа на Българската православна църква за преподавателите по Религия-Православие в тяхното изключително важно за Църквата и народа ни благородно дело - религиозното образование на нашите деца и грижата за тяхното възпитание като високоморални и пълноценни личности и граждани на страната ни.

Българската държавна власт бе представена от вицепрезидента на страната г-жа Маргарита Попова, която в своето приветствие изтъкна важната роля на Българската православна църква за духовното съхраняване на българския народ и отбеляза, че е дълг на държавата във взаимодействие с Църквата да осигури условия за това новите поколения да израстват с възвишените ценности на светото Православие.

Участващите над 150 детски и училищни преподаватели по Православие/Религия имаха възможност да споделят опита и успешните си практики, както и общите за всички проблеми и начините за преодоляването им.

Сестрите православни църкви от Русия, Гърция, Сърби и Румъния с опит в задължително обучение по вероучение бяха изпратили свои представители, които силно и аргументирано защитиха благотворното влияние, което би имало въвеждане на предмета Религия-православие в детските градини и училищата.

Митрополит Йоан от Гръцката православна църква облече в слово общата убеденост на всички участващи в Конференцията: „Всички поместни православни църкви трябва да обединим усилията си, за да изпратим ясно послание до светската власт, че Църквата и властта имат грижата за един и същ народ, че имаме една цел - по-висок обществен морал. Православната вяра никога и никъде не е навредила на националния интерес, на просвещението и нравствеността, на образованието, а има доказано благотворно влияние и върху душите на хората и тяхното изграждане като пълноценни личности, и върху обществения морал”. Всички световни религии могат да направят човека по-добър, каза митрополит Йоан, но само в Православието той може да получи благодатни сили, за да развие своите уникални личностни качества, да разкрие Божия образ в себе си, да постигне обожение и вечен живот.

Г-н Герман Демидов, от сектор „Религия, образование и катехизация” към отдела при Московската патриаршия, изнесе факти, че след 9-годишни усилия и поетапно въвеждане на обучението по религия в училище, понастоящем в Русия 42% от учениците изучават светска етика, 30-32% - Православие, 18% - световни религии, 9% ислям, 1% - будизъм и под 1% - юдаизъм. Той изтъкна, че в противовес на най-често отправяното опасение, че изучаването на религия ще доведе до междурелигиозни настроения и конфликти в училището и в обществото, данните от независимо проучване сочат, че такива конфликти сред изучаващите религия не е имало.

Румънският представител Адриан Лемени обяви, че в Румъния, където 86% от населението се заявява като православно, подрастващите изучават Религия конфесионално от І до ХІІ клас, както и във висшите учебни заведения. Преподавателите по Религия са заплатени от държавата и имат равни права и статут с останалите преподаватели, а учебниците и учебните помагала по предмета са грижа на образователното министерство. Изключение правят само вероизповедания, които, на дадено място не могат да сформират група с изисквания от закона 12 на брой деца от това вероизповедание. Тогава самото вероизповедание може да осигури преподавател и всичко необходимо за обучението.

Експертите от Русия и Румъния посочиха, че е особено нужно учителите по Религия да са силно вярващи православни подвижници, които с любов да достигат до децата, преодолявайки всяка съпротива.

Присъстващите на форума архиереи представители на Светия Синод отправиха укрепяващи, вдъхновяващи и насърчаващи преподавателите слова, които ги заредиха с нови сили и вяра, че семената, които те посяват днес, колкото и малки, недостатъчни и незначителни да ни се струват понякога, са посети в добра почва - душите на децата на България, и от тези семена Бог несъмнено ще направи да произрасте нещо значимо и добро.

Беше възприета молбата на българските учители по Религия техни представители изсред участниците в Конференцията да се включат в делегация, която да бъде водена от представители на Св. Синод и да се срещне с министър-председателя г-н Б. Борисов, за да постави този въпрос пред изпълнителната власт за конкретно решаване.

От името на участниците в Първа национална конференция на учителите по Религия-Православие беше изпратено предложение до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Максим за:

1. Одобряване и финансиране на дългосрочна синодална издателска програма за изготвяне и публикуване на учебници, учебни помагала и учебни тетрадки за учениците, както и на методически ръководства за учителите по Религия и за катехизаторите в БПЦ.

2. Изграждане на Църковен духовно-просветен фонд и на Епархийски духовно-просветни фондове за подпомагане дейността на синодалния Културно-просветен отдел и на епархийските просветни центрове по реализиране на приетата от Св. Синод СТРАТЕГИЯ ЗА ДУХОВНА ПРОСВЕТА, КАТЕХИЗАЦИЯ И КУЛТУРА.

3. Задължаване на енорийските свещеници да подпомагат по всякакъв начин учителите по Религия и катехизаторите и да организират енорийски просветни центрове при поверените им храмове.

4. Финансиране и провеждане на квалификационни курсове за свещеници, катехизатори и учители по Религия.

5. Иницииране на съвместни с МОМН квалификационни курсове за учители за придобиване на педагогическа правоспособност по Религия.

Конференцията завърши с декларация до светската власт в Република България, тъй като, както беше изтъкнато през трите дни на форума, духовно-нравственото възпитание на децата не може да се осъществи нито само от държавата, нито само от семейството, нито само от Църквата, а те трябва да работят за това в сътрудничество, взаимно уважение и доверие, в партньорство.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я от участниците в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ „ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ”

28 – 30 септември 2012 г., гр. Пловдив / Хисаря

Ние, участниците в Първата национална конференция на учителите по Религия (Православно християнство), съвместно с чуждестранни специалисти по религиозно образование от Гърция, Русия, Сърбия и Румъния, изразяваме становището на българската православна учителска общност.

Според нас в настоящия момент, когато се обсъжда новият проектозакон за предучилищното и училищното образование, е особено подходящо в българската образователна система отново да бъде внесено духовно-нравственото възпитание, без което бъдещите поколения са обречени, ако не знаят своите християнски корени.

Затова настояваме пред вас - овластените да определяте образователните приоритети и бъдещето на нашите деца:

1. Учебният предмет "Религия" да има своята нормативна защитеност и той да влезе в задължителните учебни часове при осигуряване правото на избор между конфесионални и неконфесионални модули.

2. Съобразяване с настоящите европейски политики и практики в областта на религиозното образование, базирани на няколко международни документа, засягащи човешките права: Международна харта за човешките права (1948), Европейска конвенция за човешките права (1950), Конвенция против дискриминацията в образованието (1960), Конвенция за правата на детето (1989). Още през 1999 г. със своята „Препоръка 1396 за религията и демокрацията” Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приканва държавите-членки да насърчават обучението по религия, като същевременно се съобразяват с религиозната вяра на семействата, за да се избегне всякакъв конфликт между държавата и свободното решение на семействата по този много чувствителен въпрос".

3. Равнопоставен статут на учителя по Религия спрямо останалите учители в България.

4. Институционално признание и условия за кариерно развитие на нашия квалифициран педагогически труд. Равен достъп до продължаващо образование и професионално усъвършенстване.

5. Финансова сигурност и назначаване на постоянен трудов договор.

6. Задължително е най-после да бъдат изработени Държавни образователни стандарти на ниво учебни програми по Религия.

7. Дидактическо осигуряване на учебния процес по Религия с учебници, учебни помагала и учебни тетрадки за учениците, както и с методически ръководства за учителите. Процедурите по изработване на учебната документация да бъдат прозрачни и подчинени на ясни критерии, като в изготвянето им бъдат включени експертни представители на заинтересованите страни (БПЦ, религиозни институции и др.).

8. Очакваме осъществяването на работещ диалог между Българската Патриаршия и българската държава в интерес на нашата национална и културна идентичност, която единствена ни съхранява и откроява като уникален народ в европейската общност.

Настояваме в това отношение семейството, училището и Църквата да заработят заедно в полза на българските деца, които са нашето бъдеще.

Пловдив, 30 септември 2012 г.

С уважение,

……………………………

(Следват подписите на участниците в Конференцията.)

 


100_1597 Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ

 

 

 

 

 

 
Домакинът Пловдивският митрополит Николай с гости на Конференцията

 

 

 

 

100_1738 Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приветствие на вицепрезидента г-жа Маргарита Попова

 

 

 

Konferencia%201 Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ