106371.p Всемирното Православие - ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В заявлението на Отдела за външноцърковни връзки към Московската Патриаршия се казва, че продължаващият в Европа процес на легализиране на еднополовите връзки става въпреки мнението на част от депутатите и на фона на масови протести на гражданите във Франция и Великобритания. Така неотдавна в тези страни законопроекти в тази насока бяха утвърдени в долните палати на парламентите им.

 

Юридическото признаване на хомосексуалните връзки води в бъдеще до абсолютно нов смисъл на брака и семейството, напълно противоположен на християнския – се подчертава в заявлението. В основата си този процес е свързан със задоволяване на индивидуализма и хедонизма в мащабите на обществото, държавите и в крайна сметка – на цялото човечество.

Посочва се още, че в страните, встъпили на пътя на радикалното преразглеждане на традиционната семейна етика, този процес доведе до тежка демографска криза, задълбочаваща се от година на година. Преразглеждането на основополагащите норми на семейното право, върху които от векове съществува човешкото съобщество и които продължават да се съхраняват в нравствения кодекс на основните световни религии, е път към самоликвидиране на цели народи.

Отбелязва се, че особено опасна е законодателната норма, позволяваща на хомосексуалните двойки да осиновяват и възпитават деца. Очевидно е, че у тези деца ще се формира съвършено друг, в сравнение с традиционния, възглед за родители, семейство, нравствени и обществени ценности. Всичко това ще доведе до по-нататъшно размиване в различията между половете, а в бъдеще – до отхвърляне от общественото съзнание на образа на жената като майка, съпруга и пазителка на домашното огнище. Окончателният отказ да се приеме, че мъжът и жената имат особено призвание, и че взаимно се допълват в семейния живот, заплашва с разрушителни последствия човека и обществото.

Заявява се категоричната позиция, че Руската православна църква съхранява и отстоява изначалното разбиране на брака и семейството, освещава брачните отношения в църковното Тайнство венчание и утвърждава значимостта на брака за благосъстоянието и развитието на обществото като цяло.

В заключение се изтъква, че Църквата изразява солидарност с християните, с привържениците на други религии, както и с хората с нерелигиозен светоглед, които съхраняват традиционното разбиране на брака като съюз между мъжа и жената и се изправят срещу натрапването на цялото общество – с помощта на радикална юридическа реформа – на различна от тази представа за брака, нямаща прецедент в човешката история.

„Разбирайки опасността от тези процеси, смятаме, че е важно да се развива диалог с всички обществени сили, религиозни и нерелигиозни, поддържащи традиционните представи за семейните ценности. Този критерий е един от най-важните, когато Руската православна църква ще избира с кого да поддържа междухристиянския и междурелигиозен диалог” – завършва изявлението.