Варшава, 28 септември 2011 г.

От 26 септември до 7 октомври 2011 г. в полската столица се провежда XV ежегодно съвещание на Организацията по безопасност и сътрудничество в Европа (ОБСЕ), посветено на изпълнението на поетите задължения в областта на човешките права. На срещата присъстват представители на страните от региона на ОБСЕ, включително Европейския съюз, САЩ, Русия, страните от Общността на независимите държави (ОНД) , съобщава службата за комуникации на Отдела за външноцърковни връзки.

Работата на форума беше открита с приветствията и изказванията на директора на Бюрото за демократични институции и човешки права на ОБСЕ Янез Ленарчич, на вицеминистъра на външните работи на Литва Евалдас Игнатавичус, на заместника на държавния секретар на Министерство на външните работи на Полша Гражина Мария Бернатович, на Генералния секретар на ОБСЕ Ламберто Занер. След това прозвучаха приветствията на ръководителите на делегациите, представящи различните страни.

В съвещанието участва секретарят на Отдела за външноцърковни връзки на Московската Патриаршия протойерей Сергий Звонарьов. На 27 септември, на второто заседание на форума „Основополагащи свободи, в това число свободата на мисълта, съвестта, религията и убежденията” отец Сергий излезе пред форума с доклад, посветен на темата за християнофобията в съвременния свят.

Докладчикът отбеляза загрижеността на Руската православна църква от развитието на ситуацията, свързана с положението на християнското население в редица страни по света, което се подлага на преследване и дискриминация. По думите му, активизирането на религиозния екстремизъм, породено от промените в обществено-политическото устройство на страните от Близкия Изток и Северна Африка, както и отслабването на националните правителства, трябва да бъде отнесено към глобалните предизвикателства и заплахи.

Християнофобията, също като ислямофобията и антисемитизмът са станали сериозен проблем в развитието на обществото. Религиозно оцветеният екстремизъм прави невъзможно устройването на справедливо човешко съжителство на основата на уважението на правата и свободите на човека, на човешкото достойнство. Тъй като там, където се прилага насилие над съвестта, което означава и над достойнството на човека, не може да има нито права, нито свобода на личността.

Църковният представител подчертал, че не е достатъчно да се осъществява само мониторинг на положението на християните по света и да се пресмята печалната статистика. Световното съобщество в лицето на международните организации е призвано активно да се включва в търсенето на решения на все по-задълбочаващия се проблем. Той призова Организацията по безопасност и сътрудничество в Европа открито и честно да излезе в защита на притесняваните християни, а проблемът за християнофобията да бъде включен в списъка на постоянните теми за обсъждане на този авторитетен международен форум.

„ОБСЕ е призвана за задейства всички правови лостове, с които разполага, за въздействие върху ситуацията, в това число прекия диалог с властите, религиозните общини и обществеността в страните, в които не престават случаите на насилие по отношение на християните. Необходимо е да бъде създадена солидарна атмосфера на нетърпимост към това зло” – отбелязал протойерей Сергий Звонарьов.

Той предложи да се създаде специален съвет в рамките на ОБСЕ, който да разработва препоръки за изграждане на политика в областта на противодействието на християнофобията, ислямофобията и антисемитизма. В този съвет биха могли да влязат представители не само на ОБСЕ, но и на традиционните световни религии, анализатори, учени в областта на религиознанието.

Според докладчика е необходимо да се използва и потенциалът на самите традиционни религиозни общини, призивът за мирно и основаващо се на взаимно уважение съществуване на представителите на различни религиозни традиции. В тази връзка той приветства срещата на високо равнище на тема „Предотвратяване и реагиране при инциденти и престъпления на основата на ненавист по отношение на християните”, състояла се на 12 септември 2011 г. в Рим по инициатива на действащия председател на ОБСЕ. Тя стана едно от първите тематични мероприятия на ОБСЕ по проблема за християнофобията. Позицията на Руската православна църква, изразена на срещата от председателя на Отдела за външноцърковни връзки на Московската Патриаршия, Волоколамския митрополит Иларион, подтиква всички неравнодушни хора да се обединят срещу разрастването на християнофобията в света, отбеляза докладчикът.