На своето заседание на 22 март, което ще започне в 16 ч., Светият Синод ще изслуша доклада на наместника на овакантената Русенска епархия Доростолски митрополит Амвросий, натоварен да организира и проведе избора, и ще разгледа документацията по проведения на 16 март Епархийски избор в гр. Русе, при който епархийските избиратели посочиха от листата на епископите кандидати за митрополитския престол двама за най-достойни да наследят бившия Русенски митрополит, а сега Светейший Български патриарх и Софийски митрополит Неофит – Стобийски епископ Наум, който получи 22 от 24 гласа, и Тивериополски епископ Тихон, за когото гласуваха 15 избиратели.

 

Постъпили жалби по провеждането на избора в указания от Устава на БПЦ 3-дневен срок няма, така че най-вероятно изборът ще бъде счетен от Светия Синод за валиден.

При това положение редът е следният:

В неделя, 23 март 2014 г., в Синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил Покръстител" ще се извърши каноническият избор за Русенски митрополит. Литургията ще започне около 9 ч., а самият избор около 10.15-10.45 ч.

Патриархът ще се обърне с кратко слово към митрополитите и изборът ще започне, като първо патриарх Неофит, а след него и останалите митрополити по старшинство ще влизат един по един в олтара на параклиса и върху разтворено св. Евангелие върху светия Престол собственоръчно ще изписват името на своя избраник - един от двамата епископи – Наум или Тихон - избрани от епархийските избиратели предната неделя.

В същото това време двамата епископи молитвено ще участват в светата Литургия в ПКСХП "Св. Александър Невски".

Веднага след това Патриарх Неофит ще преброи подадените гласове и ще оповести резултата от избора. Двамата епископи ще бъдат призовани от патриаршеската катедрала. В приемния салон, в присъствието на епископите Наум и Тихон, Патриархът ще извести избраника за станалия избор и ще го приветства с новото му служение. Новоизбраният митрополит ще отговори с кратко слово.

Биографии на двамата епископи:

episkop%20naum Всемирното Православие - КАНОНИЧЕСКИЯТ ИЗБОР ЗА НОВ РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ Е НАСРОЧЕН ЗА 23 МАРТ † Сто­бийс­ки епис­коп НАУМ

Стобийският епископ Наум (На­ум Ан­до­нов Ди­мит­ров) е ро­ден на 19 ок­том­в­ри 1968 г. във Вар­на.

За­вър­ш­ва сред­но об­ра­зо­ва­ние в ТОХ “Проф. д-р Асен Зла­та­ров” в род­ния си град. След от­би­ва­не на во­ен­на­та си служ­ба през 1989 г. пос­тъп­ва в па­ра­лел­ния курс на Со­фийс­ка­та ду­хов­на се­ми­на­рия “Св. Йо­ан Рил­с­ки” при га­ра Че­ре­пиш. През 1994 г. за­вър­ш­ва Бо­гос­лов­с­кия фа­кул­тет при Со­фийс­кия уни­вер­си­тет “Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки”.

На 22 де­кем­в­ри 1990 г. ка­то сту­дент в Бо­гос­лов­с­кия фа­кул­тет е пос­т­ри­ган за мо­нах от Бра­ниц­кия епис­коп Ге­ра­сим и под ду­хов­но­то стар­чес­т­во на Вар­нен­с­кия и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ки мит­ро­по­лит Ки­рил, в ма­нас­ти­ра “Св. ап. Пе­тър и Па­вел” в с. Зла­тар, Шу­мен­с­ка ду­хов­на око­лия.

На Не­де­ля Пра­вос­лав­на през 1991 г. е ръ­ко­по­ло­жен за йе­ро­дя­кон от мит­ро­по­лит Ки­рил в ка­тед­рал­ния храм “Св. Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но” във Вар­на. На 26 юли 1992 г. е ръ­ко­по­ло­жен за йе­ро­мо­нах съ­що от Вар­нен­с­кия мит­ро­по­лит в ста­рин­ния храм “Св. Па­рас­ке­ва” във Вар­на.

От 10.9.1992 г. до 15.7.1996 г. е ефи­ме­рий и учи­тел в Плов­див­с­ка­та ду­хов­на се­ми­на­рия “Св. Ки­рил и Ме­то­дий”, ка­то лет­ни­те ме­се­ци е бил ефи­ме­рий в Бач­ков­с­кия ма­нас­тир. От фев­ру­а­ри до май 1997 г. е на спе­ци­а­ли­за­ция в Гър­ция.

От 1 юни 1997 г. е наз­на­чен за ено­рийс­ки све­ще­ник в гр. Ве­ли­ки Прес­лав, Вар­нен­с­ка и Ве­ли­коп­рес­лав­с­ка епар­хия. На 20 де­кем­в­ри 1998 г. е въз­ве­ден в ар­хи­ман­д­рит­с­ко дос­тойн­с­т­во от мит­ро­по­лит Ки­рил в храм “Св. ар­хан­гел Ми­ха­ил” във Велики Прес­лав.

По ре­ше­ние на Св. Си­нод на БПЦ от 1 ап­рил 2004 г. е наз­на­чен за гла­вен сек­ре­тар на Св. Си­нод на БПЦ и за пред­се­да­тел на цър­ков­но­то нас­то­я­тел­с­т­во на пат­ри­ар­шес­ка­та ка­тед­ра­ла, став­ро­пи­ги­ал­ния храм-па­мет­ник “Св. Алек­сан­дър Нев­с­ки”.

На 17 март 2007 г. в храм “Св. Алек­сан­дър Нев­с­ки” е хи­ро­то­ни­сан с тит­ла­та Сто­бийс­ки епис­коп.

От 2010 г. е освободен от председателството в „Св. Александър Невски”, за да бъде назначен там еп. Тихон. Задълженията си на главен секретар в Св. Синод изпълнява и до днес.

episkop%20tihon Всемирното Православие - КАНОНИЧЕСКИЯТ ИЗБОР ЗА НОВ РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ Е НАСРОЧЕН ЗА 23 МАРТ †Тивериополски епископ ТИХОН

Ти­ве­ри­о­пол­с­ки­ят епис­коп Ти­хон (Хрис­то Ге­ор­ги­ев Ива­нов) е ро­ден на 26 май 1945 г. в Щут­гарт, Гер­ма­ния. Кръс­тен е в Рус­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва там. Май­ка му е гер­ман­ка, а ба­ща му е бъл­га­рин ­ опе­рен пе­вец. Зав­ръ­щат се през 1946 г. в Бъл­га­рия.

Ос­нов­но об­ра­зо­ва­ние за­вър­ш­ва в 7-о учи­ли­ще в Со­фия. През 1959 г. пос­тъп­ва в Со­фийс­ка­та ду­хов­на се­ми­на­рия в Че­ре­пиш, къ­де­то не­гов кла­сен нас­тав­ник и въз­пи­та­тел е се­гаш­ни­ят За­пад­но- и Сред­но­ев­ро­пейс­ки мит­ро­по­лит Си­ме­он. За­вър­ш­ва през 1965 г. От­би­ва­ во­ен­ната си служ­ба в тру­до­ви войс­ки. През 1967 г. пос­тъп­ва ка­то сту­дент в Ду­хов­на­та ака­де­мия, ко­я­то за­вър­ш­ва през 1971 г. с дип­лом­на ра­бо­та “Е­дин­с­т­во­то на Цър­к­ва­та”. Още ка­то сту­дент ста­ва един от ос­но­ва­телите на хор “Йо­ан Ку­ку­зел”. От 1967 до 1975 г. е ипо­дя­кон в ПКСХП “Св. Алек­сан­дър Нев­с­ки”. Бил е пе­вец в храм “Св. Со­фи­я”. От 1971г. до 1973 г. е бил тех­ни­чес­ки ре­дак­тор и ко­рек­тор на “Цър­ко­вен вес­т­ник” и сп. “Ду­хов­на кул­ту­ра”. През 1973 г. до 1975 г. е бил биб­ли­о­те­кар на Св. Си­нод.

През 1977 г. за­ми­на­ва за Фе­де­рал­на ре­пуб­ли­ка Гер­ма­ния. Там от 1978 г. до 1981 г. учи в сред­но ме­ди­цин­с­ко учи­ли­ще. След за­вър­ш­ва­не­то му пос­тъп­ва в ин­фек­ци­оз­но­то от­де­ле­ние на Ка­те­ри­нин хос­пи­тал в Щут­гарт, къ­де­то ра­бо­ти ка­то фел­д­шер и до­се­га. От 1980 г. е сек­ре­тар на то­га­ваш­ния Гла­ви­ниц­ки епис­коп, се­га За­пад­но- и Сред­но­ев­ро­пейс­ки мит­ро­по­лит Си­ме­он. Мо­на­шес­т­во при­е­ма на 11 но­ем­в­ри 2000 г. Ръ­ко­по­ло­жен е за дя­кон от Не­го­во Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во За­пад­но- и Сред­но­ев­ро­пейс­кия мит­ро­по­лит Си­ме­он на 12 но­ем­в­ри. На 19 но­ем­в­ри е ръ­ко­по­ло­жен за йе­ро­мо­нах от Не­го­во Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во ар­хи­е­пис­коп Те­о­фан от Рус­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва в град Бер­лин. Въз­ве­ден е в ар­хи­ман­д­рит­с­ко дос­тойн­с­т­во на 8 юли 2001 г. На 6 юли 2003 г. е ръ­ко­по­ло­жен за Ти­ве­ри­о­пол­с­ки епис­коп.

Пред­се­да­тел е на Цър­ков­на­та об­щи­на “Св. Ки­рил и Ме­то­дий” в Рим в цър­к­ва­та “Св. Ви­кен­тий и Анас­та­сий”.

От юли 2009 г. е управляващ Западно- и Средноевропейска епархия поради зравословни проблеми на епархийския митрополит Симеон. От 2010 г. е предстоятел на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в София.