korpus1_org Всемирното Православие - ДОКТОРАНТУРИ ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"Източник: http://shu-bg.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ по

ред

Шифър

Научна специалност

Редовно обучение

Задочно обучение

1.

05.01.17

Теология (Патрология)

-

1

2.

05.01.17

Теология (Църковна история)

1

-

3.

05.04.02

Българска литература (Взаимовръзки между българската литература и фолклора)

1

-

4.

05.04.03

Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература на ХІХ век)

1

-

 

Срок за подаване на документи: от 04.01.2010 г. до 04.03.2010 г.

 

Документи за кандидатстване:

1. Заявление до Ректора на университета за участие в конкурса (закупува се на място).

2. Нотариално заверено копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”.

3. Автобиография.

 

Документи се приемат в корпус 1 на Шуменския университет, ул. “Университетска” №  115, кабинет 115.

За информация: тел. 054/830-309054/830-495, вътр. 215, 276