images?q=tbn:ANd9GcRvTPamWIhZ4iQlmAxo2y3Y4xATKbyO92hN3A&usqp=CAU НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА (За Страшния съд)Дето бъде трупът, там ще се съберат орлите,

казва Христос в Мат. 24:28.

Благослови, отче!

Иисус Христос, след като казал на садукеите, че ще има общо възкресение на мъртвите и обяснил на фарисеите коя е най-голямата заповед в закона, когато го изпитвали, и после ги укорил, че са лукави и лицемери, и най-накрая предсказал пред апостолите разрушаването на Иерусалим, тогава им съобщил и за Своето второ пришествие.

И казал: „Когато слънцето и месечината потъмнеят и звездите изпопадат от небето и щом на небето се появи честният Кръст и ангелите затръбят, тогава ще дойде Христос с голяма слава, за да съди целия свят“, както ще чуете сега от днешното свето Евангелие.

От Матей зачало 106

Рече Христос: А кога дойде Син Човеческий в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях и Ми дадохте да ям; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едното от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лявата страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едното от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.

Тълкувание

Благочестиви християни, днешното свето Евангелие, в което се говори за Второто Христово пришествие, е едно от Христовите пророчества, защото, когато беше на земята заедно с апостолите, Христос, освен че извърши безброй чудеса, каза на апостолите и седем пророчества: първо, каза за Себе Си, че Син Човеческий ще бъде предаден (Мат. 20:18; Марк. 10:33; Лук. 18:31), което се сбъдна, когато Иуда Го предаде; второ, за апостолите: ще ви предадат на съдилища (Мат. 10:17; Марк. 13:9; ср. Лук. 21:12), и това се сбъдна, когато апостолите пострадаха; трето и четвърто, за Иерусалим и храма: няма да остане тук камък върху камък (Мат. 24:2; Марк. 13:2; Лук. 19:44; 21:6), и това се сбъдна, защото вавилонският цар Навуходоносор, като разруши Иерусалим и зароби евреите, срина и храма до основи и пето, каза за антихриста: мнозина ще дойдат в Мое име (Мат. 24:5; Марк. 13:6; Лук. 21:8); шесто, за смущението на целия свят: ще въстане царство против царство (Мат. 24:7; Марк. 13:8; Лук. 21:10); и седмо, за Страшния съд. Последните три не са се изпълнили, но и те ще се изпълнят, когато му дойде времето, а кога – само Бог знае.

Свети Иполит Римски казва за тези три пророчества следното: „Когато наближи Второто Христово пришествие, антихристът ще се роди в град Вавилон от една нечиста еврейка и като порасне, ще прави чудеса като Христа и ще възкреси мъртви, но ще направи всичко мечтателно (лъжовно), а не действително като Христос. И като се издигне, ще се представя пред хората за кротък и добър. Тогава ще настане голям глад, а той, като прочете Писанието и се научи да пости, ще обикне много еврейския народ и като отиде в Иерусалим, ще се възцари и ще възстанови еврейския храм. Но след като царува три години и половина, ще дойдат Енох и пророк Илия да проповядват на хората да не вярват на антихриста, а той ще се разгневи срещу тях и като залови Енох и Илия, ще ги посече, и тогава всички стихии ще се изменят и бързо ще изчезнат. След това Христовото пришествие ще блесне като светкавица. Най-напред ще се яви Христовият Кръст и пред него ще тече огнена река, която ще очисти всички мръсотии по земята. След това ще се зададе Христос в славата Си заедно с всички небесни ангели, които ще уловят антихриста и слугите му и ще го хвърлят във вечния огън. Тогава четирима ангели ще засвирят с тръби от четирите краища на света, всички починали ще възкръснат и всички живи и всички възкръснали мъртви от всички вери ще се съберат в Иерусалим, където е центърът на земята. Защото там ще бъде поставен Христовият престол, около който ангелите ще стоят със страх и трепет. Тогава всички хора ще се съберат там с телата си и душите си; те ще бъдат на една възраст и с еднакъв външен вид. Тогава Христос с една дума ще отдели светите апостоли и всички праведници от дясната Си страна и ще рече: „Дойдете, всички праведници, при Мен да се радвате и веселите безкрайно. Защото имахте любов и милост – и гладни нахранихте, жадни напоихте, странници прибрахте, голи облякохте, болни и затворници посетихте“. После ще рече и на грешниците страшно и сърдито: „Идете, всички вие, проклети грешници, в безкрайния огън да плачете и да горите безкрайно. Защото нямахте любов и милост към сиромасите“. И тогава грешниците ще отидат с плач и жалост във вечна мъка, а праведниците ще отидат с голяма радост в Небесното царство да се веселят там с Христа“.

Християни, мислете, че животът ни отминава, смъртният час наближава и ни чака Страшният съд, където всички ще се съберем и нашите грехове и лоши дела, като завист, хули, обиди, подигравки и всичките ни лоши помисли, ще бъдат изложени на показ пред целия свят. Ще ги виждаме като написани на книга там, където Христос ще съди целия свят – елини, иудеи, еретици и всички грешници, и ще иска отговор за всичките им дела. О, колко страх и скръб ще обземат тогава грешниците, щом погледнат от една страна вечната мъка и страшните ангели, а от друга страна – своите грехове, явни пред Божия престол и пред целия свят. О, грешници, къде ще се скриете тогава от праведния Съдия? Кой ще ви избави, щом там никой не ще може да помогне на друг: нито майка, нито баща, нито брат, нито сестра, нито деца, нито внуци, нито роднини, нито съседи, нито мъдрец, нито богат, нито сребро, нито злато? Защото там всеки ще стои със страх: и богат, и сиромах, и стар, и млад, и мъж, и жена, и началник, и подчинен, и самият цар. Само една помощ ще има всеки – от собствените си дела, (и от тях ще получи) или оправдание, или осъждане.

И оправдание ще получат праведниците, които са били кротки и плодовити откъм добродетели като овцете, а осъждане ще получат грешниците, които са били развратени и безплодни (празни откъм добродетели) като козите; защото както козата не може да стане овца, така и грешникът не може там да стане праведник.

О, колко ще се посрамят всички, които не са повярвали в Кръста и които разпнаха Христа, щом видят честния Кръст да слиза от небето с голяма слава и светлина. Тогава ще заплачат горчиво всички неверници и грешници, които ще отидат във вечната мъка, както казва пророк Давид: Нечестивците не ще възкръснат на съда, нито грешниците – в събранието на праведните (Пс. 1:5 – слав.), тоест: нечестивците няма да възкръснат за съд, нито грешниците ще застанат от страната на праведниците, а ще възкръснат само за да бъдат изпратени във вечна мъка.

Бог е създал вечната мъка само за дяволите, но грешниците сами си я купуват с големи усилия. Помислете как ще бъдат осъдени тези, които са от лявата страна, защото нямат милост. Ами тези, които са грабители, завистливи, блудници, магьосници и пълни с безброй други грехове – те къде ще отидат? Светият Дух казва, че те ще отидат вън от Божието лице, във вечния огън, който никога не угасва.

О, колко е страшно човек да чуе жаловития глас на грешниците, които се мъчат сред адския пламък, плачат и нареждат, но напразно; защото там няма покаяние – в ада няма покаяние“ – казва Давид. Идете сега мислено във вечната мъка и попитайте грешниците кой ги е завел там да се мъчат. И те ще ви кажат, че там не ги е завел никой друг, освен грехът. И като вземете пример от тях, помъдрейте, докато имате време, докато сте живи и здрави, докато сте млади и силни, потрудете се да припечелите с този лъжовен свят Небесното царство, където са истинската радост и веселие, които ще наситят сърцето ни, когато се явим там, както казва пророк Давид: Ще се наситя, когато ми се яви Твоята слава (Пс. 16:15 – слав.). Дайте сега на човешкото сърце всички световни блага и вижте, че няма да се насити; защото сърцето ни се насища само тогава, когато отиде при Бога.

Затова и ние като разумни хора, ако искаме да спечелим с този живот Небесното царство, трябва да се потрудим за доброто и да изоставим хулите, лъжите, завистта, лукавството и други подобни, за които ще даваме отговор пред Бога и Той ще ни осъди за тях с грешниците. Христос заради нас слезе от небето, стана човек, претърпя мъчения, бе прикован към кръста, бе положен в гроб, Той и днес е готов заради един грешник да се разпне, за да го придобие, стига само грешникът да се покае на този свят. Ако ли пък не се покае и умре грешен, там Христос не ще може нищо да му помогне; защото тогава няма да бъде време за покаяние и помощ, а само за съд и въздаяние всекиму според делата – или рай, или вечна мъка. Но дано Бог ни вразуми да изоставим нашите злини, за да получим и ние Небесното царство и да се веселим винаги с нашия Господ Иисус Христос. Нему слава във вечните векове, амин.