1_ed9b3e31-70-e1526366619298 Всемирното Православие -  СВ. АРХИЕПИСКОП ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИ): „УЧИТЕЛЮ БЛАГИЙ…” (2)И някой си началник Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен? А Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог; знаеш заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си. А той рече: всичко това съм опазил от младини.

Като чу това, Иисус му каза: още едно ти не достига: всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след Мене. А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат. Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: колко мъчно ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство! Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие. Които чуха това, рекоха: а кой може да се спаси? Но Той рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога ука. 18:18-27).

Мисля, че мнозина са се учудвали на отговора на нашия Господ Иисус Христос към юношата, който Му задал въпроса и Го нарекъл Учителю благи: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог“.
Тези думи звучат така, сякаш Господ е учел хората, че Той не е Бог, че не трябва да Му се въздават Божествени почести.

Но ако някои мислят така, тогава ще посочим друго място в Евангелието, в което Господ Иисус Христос не забранявал на Своите апостоли да Го наричат Син Божий, т.е. Бог!

Когато Той призовал Своя бъдещ апостол Натанаил и в беседа с него проявил Божественото Си всезнание, тогава разтърсен от това Натанаил възкликнал: „Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев!”, и Христос не му забранил да Го нарича Син Божий.

Когато Господ Иисус Христос попитал учениците Си, за кого Го смятат, тогава Петър отговорил: Ти си Христос, Синът на Живия Бог”. И Христос не само не му забранил да Го нарича така, но и казал: „Блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата ат. 16:17).

А в Евангелието четем дори повече от това: Господ в присъствие на целия народ в синагогата неведнъж нарича Себе си Бог. Там, когато веднъж го заобиколили книжниците и фарисеите и изисквали Той да каже кой е, Той отвърнал: „Аз съм това, което ви и говоря отначало“.

Кой пък е от самото начало, ако не един Бог? С този отговор Той нарекъл Себе Си Бог.

А друг път още по-определено казал на питащите Го: „Аз и Отец едно сме”. По този начин Той не обявява ли, че е Бог? Аз съм едно с Моя Отец небесен. Този отговор така разгневил слушащите, че те грабнали камъни, за да Го пребият заради богохулство. Но Иисус им казал: „Не е ли писано в Закона ви: Аз рекох: богове сте"?”. Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието), на Тогова ли, Когото Отец освети и прати в света, вие казвате: богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божий? оан. 10:36), и ръцете, които държали камъни, се отпуснали

Как тогава да си обясним, че Господ Иисус Христос позволил на Своите ученици да Го нарекат Син Божий, че Той Самият наричал Себе си открито Бог, Един с Отец, Съществуващ от самото начало, а този юноша, който Му задал въпроса и се обърнал към Него с думите “Учителю благ“, той възпрял, казвайки: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог”, все едно, че с това пряко отричайки Своята Божественост, забранява да Го наричат Бог, дори да го наричат благ.

Как да си обясним това? Ще се постарая да ви го обясня с бедния си разум.

Това значи, че едно е да разрешава на учениците, на Своите апостоли, при това насаме, да Го наричат Син Божий; друго – да нарича себе си едно с Отец, Съществуващ от самото начало; и друго – да позволи на всеки да Го нарече с Божественото Му име.

Какво би станало, ако Господ Иисус Христос безразборно позволяваше на всеки човек от тълпата, какъвто бил този юноша, обърнал се към Господа, да Го нарича с това име, което принадлежи само на Бога?

Какво би станало? Би станало нещо много лошо. Неговите безбройни врагове и всички неповярвали в него биха Го обвинили веднага, от самото начало, че Той си позволява да нарича Себе Си Бог. Това би предизвикало омразата и ожесточението на враговете Му; това би попречило на мнозина да тръгнат след Него, да се умъдряват от чудесата Му и да повярват в него. Това би била сериозно, съществено препятствие пред великото Христово дело. Това, което би било допустимо и би могло да принесе добри плодове в една време, би могло да бъде вредно в друго време и при други обстоятелства.

В началото на Своето служение Сам Господ не наричал Себе Си Бог, а ако не възразявал, когато апостолите Го наричали Син Божий, това било само сред апостолите, само между Него и дванадесетте апостоли, не пред народа; това било неизвестно на народа и не можело никого да съблазни.

Самият Той открито нарекъл Себе Си Господ, Вечносъществуващ, един с Небесния Отец, вече в края на Своето служение, когато дошло времето за това.

Ето как трябва да се разбира отговорът на Господ Иисус Христос: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.

Вие току-що чухте по-нататъшния разговор с юношата. В отговор на неговия въпрос Господ му напомнил заповедите, дадени чрез Мойсей на Синайската планина. Юношата отвърнал, че от най-ранна възраст е спазвал всички тези заповеди, всички тях е изпълнил. Какво още не ми достига? Чувайки това, Иисус му казал: „още едно ти не достига: всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след Мене“.

Юношата навел ниско глава и си тръгнал, понеже бил твърде богат, и не искал и не можел да изпълни тази Христова заповед.

Тогава Господ, обръщайки се към учениците и народа, казал: „Колко мъчно ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство! Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие”.

Как да се обясни въпросът на апостолите? Само с това, че у древните евреи богатството се смятало за Божие благословение, и хората, удостоили се с богатство, с това Божие благословение, се смятали за угодни на Бога и за праведни – и изведнъж Господ казва, че богатият не може да влезе в Царството небесно…

Господ отговорил, че „невъзможното за човека е възможно за Бога“.

Как да обясним тези Христови думи: защо казал Той, че богатите не могат да влязат в Царството небесно, както камила не може да мине през иглено ухо?

Мисля, че обяснение може да се намери само в това, че богатият, който не се разделя с богатството си посред окръжаващата го нищета и бедствия, не раздава своето богатство, помагайки на загиващите, заради своето немилосърдие е противен на Бога и затова му е затворен достъпът до Царството Божие. А ако Христос добавил, че невъзможното за хората е възможно за Бога, то това означава, че Бог може с една Своя дума да изправи и немилосърдното сърце, защото знаем много примери за това, как словото Божие е разтърсвало сърцата на хората и коренно е променяло целия им живот. Съществуват много ярки примери за това в житията на светиите. Ще приведа само разказа за най-великия преподобен – Антоний Велики.

Веднъж в храма той чул днешното евангелско четиво, чул нареждането да продаде и да раздаде имуществото си на бедните – а той бил син на много богати родители, които му дали изключително високо образование и му оставили в наследство грамадното си имущество – въпреки това той без ни най-малко да разсъждава и да се колебае изпълнил Христовата заповед и раздавайки всичко на бедните, самият той отишъл в дивата африканска пустиня, където се подвизавал много десетки години. Сражавал се с бесовете, със самия дявол, достигайки най-високо духовно съвършенство и станал един от тези, които трябва да наричаме ангели в плът.

Ето това да ни послужи за пример. Макар и да няма богати сред нас, разполагаме само с малък доход, но това не трябва да ни разколебава. Трябва да си спомняме за св. Антоний Велики, и както можем да изпълняваме Христовото повеление, раздавайки това, което имаме, на бедните.

Нека нашият Господ и Бог Иисус Христос да помогне на всички вас в това дело.

Амин.

 

 

Горе: Снимка на св. Лука (Войно-Ясенецки, ахриепископ Симферополски) (1877-1961)