Канцеларията на Св. Синод на Румънската православна църква посредством ежедневника на Румънската патриаршия „Вестник Светлина”, предоставя следните статистически данни относно актуалното състояние на Румънската сестра Църква. Представяме със съкращения предоставената информация:

Светият Синод на Румънската православна църква е съставен от 53 йерарси: един патриарх, осем митрополити, 11 архиепископи, 19 епархийски епископи, 2 патриаршески викарни епископи, 11 викарни епископи и 1 викарен архиерей (викарий на епархийски епископ - бел. прев.).

В границите на страната, в състава на Румънската патриаршия, функционират 15 203 църковни единици, организирани както следва: 1 патриаршески център, 6 митрополии, 10 архиепископии, 13 епископии, 182 архиерейски наместничества, 11 674 енории и 2 658 филиала (дъщерни църкви - бел. прев.), 475 манастира, 175 скита, 10 метоха.

 

В рамките на църковните единици съществуват 19 776 недвижими църковни имоти, от които: 1 патриаршески център, 29 епархийски резиденции, 159 седалища на архиерейски наместничества, 6 262 енорийски домове, 13 327 църковни гробища.

В състава на Румънската патриаршия са отворени за богослужения и функционират 16 128 богослужебни места, от които: 64 катедрали; 11 298 енорийски църкви, 2 239 филиални църкви, 550 манастирски църкви, 264 гробищни църкви, 530 църкви и капели в бюджетни институции (119 – в армията, Министерство на вътрешните работи, 42 – в затвори, 217 – в болници, 76 – в учебни заведения, 76 – в учреждения за социална закрила).

В Румънската православна църква свещенодействат 14 578 свещеници и дякони.

Общо 13 787 клирици са получили прибавки към заплатите от държавния бюджет.

По възраст свещениците и дяконите са както следва: 2 710 - от 20 до 30 години; 4 440 - от 31 до 40 години; 3 049 - от 41 до 50 години; 2 812 - от 51 до 60 години; 824 - от 61 до 70 години; 112 - над 70 години.

В редовете на клира са били приети чрез ръкоположение 2-ма нови архиереи, 467 нови свещеници и дякони, 115 свещеници са били пенсионирани.

В централните, епархийски, енорийски, манастирски църковни единици и архиерейски наместничества работят 17 258 неръкоположен персонал, от които 15 435 с прибавки от държавния бюджет - 5 757 църковни певци, 3 513 хигиенисти, 1 486 звънари, 704 пазачи; и 1 843 човека издържани от собствени фондове.

Ситуация на монашеството

Ситуацията на монашеството е следната: 660 монашески учреждения, от които: 475 манастири (255 - мъжки, 220 - девически), 175 скита (111 - мъжки, 64 - девически) и 10 метоха (6 - мъжки, 4 - девически), в които пребивават в молитва, работа и учение според монашеските правила и светите канони общо 8 112 монашестващи (2 931 монаси, 5 181 монахини).

Ситуацията на активните свещенослужителите по научен ценз: 270 доктори по богословие, 226 завършили докторска степен, 1 417 завършили магистри, 9 547 завършили бакалаври, 2 012 завършили семинаристи, 472 паралелно обучаващи се в богословските факултети (11 богословски факултета и 4 катедри по „Теология”, включени в други факултети на държавни университети - бел. прев.); 231 и с друго висше образование, освен богословското.

През 2009 г. в енорийските църкви са извършени следните тайнства и обреди: 113 466 кръщавки (56 667 – в градовете, 55 319 – в селата) - с 1 962 повече от 2008 г.; 69 575 венчавки (38 691 - в градовете, 30 884 - в селата) - с 2 206 по-малко от 2008 г.; 141 416 погребения (53 387 - в градовете, 88 029 - в селата) - с 4 900 по-малко от 2008 година.